Music

Mary Jane’s recordings are available for purchase online at:
iTunes MapleMusic | CD Baby | Trade Root Music | Cape Breton Live


Seinn

 1. Yellow Coat
 2. Air a’ Ghille Tha Mo Rùn / It Is The Lad That I Love
 3. Òran an t-Saighdeir / The Soldier’s Song
 4. Keeping Up With Calum
 5. Rinn Mi Còrr is Naoi Mìle / I Travelled More Than Nine Miles
 6. Angus Blaise
 7. Hoireann ó Rathill iù ó
 8. Seudan a’ Chuain / Jewels Of The Ocean
 9. Òran a’ Mhèirlich / The Thief’s Song
 10. Boise Monsters
 11. Tàladh Na Beinne Guirme / The Blue Mountain’s Lullaby
 12. If You Were Mine

Stòras
Released: 2005

 1. Màiri Bhàn Dhail an Eas (Fair Mary from Dalness) [lyrics]
 2. Òran Luaidh (A milling song from Lachie Dan N. MacLellan) [lyrics]
 3. O Nighean Donn nan Gobhar (O Brown Haired Maiden of the Goats) [lyrics]
 4. Mo Nighean Donn as Bòidhche (Most Beautiful Brown-haired Maiden) [lyrics]
 5. Blàr Inbhir Lòchaidh (The Battle of Inverlochy) [lyrics]
 6. Gur e mo rùn an Dòmhnallach (It is my love the MacDonald Man) [lyrics]
 7. Bal na h-Aibhne Deas (Ball at Southwest Margaree) [lyrics]
 8. Cumha Aoghnuis( Lament for Angus) [lyrics]
 9. An Gaidheal am measg nan Gaidheal (Gael among the Lowlanders) [lyrics]
 10. Cailleach liath Ratharsaigh (The Grey Haired Old Lady from Raasay) [lyrics]
 11. Tha Mo Bhreacan-sa Fo’n Dìle (My Plaid is under the rain) [lyrics]

Gaelic Songs of Cape Breton (Orain Ghaidhlig)
Released:2001

 1. Dh’fhalbh Mo Nighean Chruinn, Donn
 2. An Cluinn Thu Leannain?
 3. A Mhnathan A’ Ghlinne Seo
 4. Illean Aigh
 5. Cead Deireannach Nam Beann
 6. A Fhleasgaich Vasail
 7. Puirt Eos Peadair (Joe Peter’s Tunes)
 8. Ho ro Mo Chuid Chuideacho Thu
 9. Gun Chrodh Gun Aighean
 10. Oran a’ Phiognaig
 11. Am Braighe
 12. Nighean Dubh, Nighean Donn

Làn Dùil
Released:1999

 1. A Mhàiri Bhòidheach [lyrics]
 2. Fàill Ìll Ò Ro [lyrics]
 3. Mo Mhaili Bheag Òg [lyrics]
 4. An Nochd Is Trom Tha Mo Cheum [lyrics]
 5. Cha Tig Mòr Mo Bhean Dhachaidh [lyrics]
 6. Mo Ghille Mór Foghain’each [lyrics]
 7. A Mhòrag’s na Horo Gheallaidh [lyrics]
 8. Nach Till Thu Dhòmhnaill? [lyrics]
 9. Seallaibh Curraigh Eòghainn [lyrics]
 10. Crodh air a’ Bhruaich [lyrics]
 11. Ill ù ill ò illean’s ò [lyrics]

Suas e!
Released:1997

 1. Oran Snìomh (Spinning Song) [lyrics]
 2. Seinn O [lyrics]
 3. Dòmhnall Mac ‘ic [lyrics]
 4. E Horò [lyrics]
 5. Hi rì him bò [lyrics]
 6. Bòg A’Lochain [lyrics]
 7. Horo Mo Nighean Donn Bhòidheach nan [lyrics]
 8. Gormshuil Meallach (A Love Song) [lyrics]
 9. Iù ò ra hiù ò (Margaret’s Song) [lyrics]
 10. Horo Ghoid Thu Nighean (Stepping Song) [lyrics]
 11. Tha Mo Rùn air a’Ghille (I Love the Lad) [lyrics]
 12. Oran do Ghille a Chaidh a Bhàthadh
  (On the Drowning of a Young Man) [lyrics]

Bho Thir Nan Croabh (from the land of the trees)
Released:1994

 1. O, Tha Mise Fo Ghruaimean: Oh, I am unhappy
 2. Air Faillirinn Iu
 3. Cagaran Gaolach: Loveable Little Darling
 4. Domhnall Antaidh: Donald “Antaidh”
 5. A Chuachag Nam Beann: Cuckoo of the Mountains
 6. He Mo Leannan: Hey My Love
 7. Bodach Beag A Loinean: The Little Old Man of the Pond
 8. Horo ‘S Toigh Leam-Fhin Thu: O I Do Love You
 9. Cha Bhi Mi Buan: I Will Not Survive
 10. Ba, Ba, Ba, Mo leanabh: Hush, Hush, Hush My Little Baby
 11. Piuirt-a-Beul: Mouthmusic Medley
 12. Dh’ Olainn Deoch A Laimh Mo Run: I Would Take A Drink
 13. Oran Gillean Alasdair Mhoir: Lament To The Sons of Alasdair Mor
 14. Dan Do Shean Ford: Song to an Old Ford (including The Model T Jig