DISCOGRAPHY

Mary Jane Lamond cds can be purchased by emailing: [email protected]

SEINN

2012

Release Cover Image
 • 1. Yellow Coat
 • 2. Air a’ Ghille Tha Mo Rùn / It Is The Lad That I Love
 • 3. Òran an t-Saighdeir / The Soldier’s Song
 • 4. Keeping Up With Calum
 • 5. Rinn Mi Còrr is Naoi Mìle / I Travelled More Than Nine Miles
 • 6. Angus Blaise
 • 7. Hoireann ó Rathill iù ó
 • 8. Seudan a’ Chuain / Jewels Of The Ocean
 • 9. Òran a’ Mhèirlich / The Thief’s Song
 • 10. Boise Monsters
 • 11. Tàladh Na Beinne Guirme / The Blue Mountain’s Lullaby
 • 12. If You Were Mine

STÒRAS

2005

Release Cover Image
 • 1. Màiri Bhàn Dhail an Eas (Fair Mary from Dalness) [lyrics]
 • 2. Òran Luaidh (A milling song from Lachie Dan N. MacLellan) [lyrics]
 • 3. O Nighean Donn nan Gobhar (O Brown Haired Maiden of the Goats) [lyrics]
 • 4. Mo Nighean Donn as Bòidhche (Most Beautiful Brown-haired Maiden) [lyrics]
 • 5. Blàr Inbhir Lòchaidh (The Battle of Inverlochy) [lyrics]
 • 6. Gur e mo rùn an Dòmhnallach (It is my love the MacDonald Man) [lyrics]
 • 7. Bal na h-Aibhne Deas (Ball at Southwest Margaree) [lyrics]
 • 8. Cumha Aoghnuis( Lament for Angus) [lyrics]
 • 9. An Gaidheal am measg nan Gaidheal (Gael among the Lowlanders) [lyrics]
 • 10. Cailleach liath Ratharsaigh (The Grey Haired Old Lady from Raasay) [lyrics]
 • 11. Tha Mo Bhreacan-sa Fo’n Dìle (My Plaid is under the rain) [lyrics]

Gaelic Songs of Cape Breton (Orain Ghaidhlig)

2001

Release Cover Image
 • 1. Dh’fhalbh Mo Nighean Chruinn, Donn
 • 2. An Cluinn Thu Leannain?
 • 3. A Mhnathan A’ Ghlinne Seo
 • 4. Illean Aigh
 • 5. Cead Deireannach Nam Beann
 • 6. A Fhleasgaich Vasail
 • 7. Puirt Eos Peadair (Joe Peter’s Tunes)
 • 8. Ho ro Mo Chuid Chuideacho Thu
 • 9. Gun Chrodh Gun Aighean
 • 10. Oran a’ Phiognaig
 • 11. Am Braighe
 • 12. Nighean Dubh, Nighean Donn

Làn Dùil

1999

Release Cover Image

Suas e!

1997

Release Cover Image
 • 1. Oran Snìomh (Spinning Song) [lyrics]
 • 2. Seinn O [lyrics]
 • 3. Dòmhnall Mac ‘ic [lyrics]
 • 4. E Horò [lyrics]
 • 5. Hi rì him bò [lyrics]
 • 6. Bòg A’Lochain [lyrics]
 • 7. Horo Mo Nighean Donn Bhòidheach nan [lyrics]
 • 8. Gormshuil Meallach (A Love Song) [lyrics]
 • 9. Iù ò ra hiù ò (Margaret’s Song) [lyrics]
 • 10. Horo Ghoid Thu Nighean (Stepping Song) [lyrics]
 • 11. Tha Mo Rùn air a’Ghille (I Love the Lad) [lyrics]
 • 12. Oran do Ghille a Chaidh a Bhàthadh
 • (On the Drowning of a Young Man) [lyrics]

Bho Thir Nan Croabh (from the land of the trees)

1994

 • 1. O, Tha Mise Fo Ghruaimean: Oh, I am unhappy
 • 2. Air Faillirinn Iu
 • 3. Cagaran Gaolach: Loveable Little Darling
 • 4. Domhnall Antaidh: Donald “Antaidh”
 • 5. A Chuachag Nam Beann: Cuckoo of the Mountains
 • 6. He Mo Leannan: Hey My Love
 • 7. Bodach Beag A Loinean: The Little Old Man of the Pond
 • 8. Horo ‘S Toigh Leam-Fhin Thu: O I Do Love You
 • 9. Cha Bhi Mi Buan: I Will Not Survive
 • 10. Ba, Ba, Ba, Mo leanabh: Hush, Hush, Hush My Little Baby
 • 11. Piuirt-a-Beul: Mouthmusic Medley
 • 12. Dh’ Olainn Deoch A Laimh Mo Run: I Would Take A Drink
 • 13. Oran Gillean Alasdair Mhoir: Lament To The Sons of Alasdair Mor
 • 14. Dan Do Shean Ford: Song to an Old Ford (including The Model T Jig